Az MME az Alapszabály szerint

Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben foglaltaknak megfelelően, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (az "Egyesület") tagjai az alábbiak szerint alkották meg az Egyesület alapszabályát (az "Alapszabály").

1. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE
 

1.1.  Az Egyesület neve: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

       Az Egyesület angol neve: BirdLife Hungary

       Az Egyesület rövidített neve: MME

1.2. Az Egyesület székhelye: 1121 Budapest, Költő u. 21.

1.3. Az Egyesület jelképe: Dürgő túzokkakas, mellette jobbra ferde MME felirat

1.4. Az Egyesület jelmondata: „A madárbarát Magyarországért.”

1.5. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem is fogad el.

 

2. AZ EGYESÜLET CÉLJA
 

2.1. A természet, ezen belül különösen a madárvilág védelmének társadalmi támogatása.

      Az Egyesület céljai elérése érdekében:

  • elősegíti a természeti értékek és a természetvédelem célkitűzéseinek megismerését, népszerűsítését;
  • növeli a természetvédelem támogatóinak körét;
  • fontos feladatának tekinti az ifjúság mellett a felnőtt lakosság természetvédelmi szemléletének alakítását, ezért komplex, az ifjúságot, a közoktatási intézményeket, a családokat és a felnőtteket egyaránt megszólító oktatási és környezeti nevelési programokat szervez;
  • természetvédelmi kutatásokat, védelmi programokat szervez és valósít meg;
  • a természeti értékek védelme érdekében hazai és nemzetközi szinten érdekérvényesítői tevékenységet végez,
  • szaktanácsadással segíti az állami és az önkormányzati szervek, valamint a gazdálkodó és társadalmi szervezetek természetvédelmi tevékenységét; és
  • részt vesz a nemzetközi természetvédelmi szervezetek munkájában.

 

2.2. Az Egyesület, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 20. pontjának megfelelően közhasznúnak minősülő természetvédelmi, állatvédelmi, tudományos, kutatási, valamint a nevelési és oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési tevékenységeket folytat. Az Egyesület a fent nevezett jogszabály előírásainak megfelelve közhasznú szervezetként került nyilvántartásba. Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet.


2.3. Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében a következő közfeladatokat látja el:

2.3.1.     Gyakorlati természetvédelmi tevékenység: fajvédelmi, terület- és élőhely védelmi programok tervezésével és kivitelezésével részt vesz a Nemzeti Természetvédelmi Alapterv tervezésében és végrehajtásában (1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 53. §).

2.3.2.     Fellép a természeti területek és értékek jogellenes károsítása, veszélyeztetése ellen (1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 65. § (1) bekezdése).

2.3.3.     Természetvédelmi monitorozás, kutatás, adatok gyűjtése és közzététele valamint biztosítása a természetvédelmi információs rendszer számára (1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 67 §).

2.3.4.     A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása Természetvédelem, természetvédelmi szemléletformálás (1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 64. § (1) bekezdése).

2.3.5.     A környezet- illetve természetvédelemmel, fenntartható környezettel és fogyasztással kapcsolatos ismeretek terjesztése oktatási és közművelődési intézményekben. Környezeti oktatás, képzés (1995. évi LIII. tv. 54.§ és 1996. évi LIII. tv. 64.§).

2.3.6.     Közreműködés az állam és az önkormányzatok természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátásában. Megalapozó mérések végzése, tanulmányok, szakértések készítése, részvétel a természetvédelmi területek feltárását, bemutatását, fenntartását segítő munkákban. (1995.évi LIII.tv.1.§/2/bek. f.) pontja és 2011.évi CLXXXIX. tv. 13.§ /1/ bek. 11. pontja).

2.3.7.     A környezet állapotának, a környezeti terhelések emberi egészségre gyakorolt hatásának figyelemmel kísérése, dokumentálása. Az egyes környezeti elemek állapotával kapcsolatos információk gyűjtése, közzététele, segítségnyújtás az ezekkel kapcsolatos környezeti információkhoz való hozzájutásához (1995. évi LIII. tv. 12.§).

2.3.8.     Aktív részvétel a területrendezési és területfejlesztési dokumentumok kidolgozásában-végrehajtásában - a fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése érdekében részvétel a területi és ágazati tervezési eljárásokban (1996. évi XXI. tv. 2. §).

2.3.9.     Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában A fenntarthatóság elveinek megfelelő innováció segítése (2004. évi CXXXIV. tv. a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 5. § (3) bekezdése).

2.3.10.   Jogvédelmi feladatok. A jövő nemzedékek érdekeinek és a lakosság egészséges környezettel kapcsolatos jogainak védelme (2011. évi CXI. tv. az alapvető jogok biztosáról 2. § a), b), c), d) pontja).

 

2.4. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.


2.5. Az Egyesület országos szervezet, melynek keretében tevékenységét Magyarország teljes területén fejti ki.

 

A teljes Alapszabály letölthető itt.